Archeologisch onderzoek

advisering, contract- en projectmanagement van archeologie

Wil je meer zicht krijgen op de archeologische risico’s van een startend project of bij de verwerving van een grondpositie? Heb je behoefte aan een inventariserend archeologisch onderzoek of weet je niet wanneer je werkelijk aan uw archeologische zorgplicht hebt voldaan? Wij kunnen je helpen.

The Missing Link zorgt voor

 • De meest efficiënte, effectieve en economische oplossing voor archeologische projecten

 • Onafhankelijk advies en onderzoek waarbij jouw belangen centraal staan

ARCHEOLOGISCH ONDERZOEK

Projectmanagement van archeologisch onderzoek

Voor een ontwikkeling moet archeologisch onderzoek uitgevoerd worden. Hoe stel je de juiste vraag aan de markt? Hoe vindt je een geschikte archeologische aannemer? Hoe controleert je het resultaat? Wij kunnen met onze expertise in zowel archeologie, als contracteren en aanbesteden hierbij van dienst zijn. Tevens houden wij directie en toezicht op zowel het veldwerk als de uitwerkings- en rapportagefase. Het feit dat wij zelf geen archeologisch veldonderzoek uitvoeren, waarborgt de objectiviteit van onze diensten

Daarnaast verzorgen we ook de verplichte rapportages voor uw omgevingsvergunning, zoals bureauonderzoeken of programma’s van eisen voor archeologisch onderzoek en planteksten. TML onderhandelt daarnaast voor u met de overheid over de eisen.

 

“ Ik werk al meer dan tien jaar naar tevredenheid met The Missing Link. De adviseurs zetten mijn belangen als opdrachtgever altijd voorop en handelen snel en effectief. Ze regelen het archeologische proces op een verantwoorde manier.”

Ad Beerens, directeur Waterpas Civiel Adviesburau B.V.

Onafhankelijk advies

TML is op geen enkele wijze belanghebbend in de uitvoering van archeologisch veldwerk. Daardoor kunnen wij je altijd onafhankelijk adviseren. Onze adviseurs brengen de planontwikkelingsrisico’s voor je in kaart en bereiken snel overeenstemming met de bevoegde overheid. Daarbij zorgen we voor afstemming van alle stakeholders in het project (erfgoed, stedenbouw, bodemkwaliteit, kabels, leidingen en sloop) en zoeken de meest economische oplossing. Vervolgens kunnen we de aanbesteding, contractering en directievoering uitvoeren.

ARCHEOLOGISCH ONDERZOEK

De winst van archeologische risicoanalyse bij een ruimtelijke ontwikkeling?

Voordat je tot grondverwerving overgaat of een exploitatieovereenkomst tekent, is het belangrijk dat je inzicht hebt in de risico’s van de conditie archeologie. De risicoscan is een sturingsinstrument dat grip geeft op de archeologische component binnen de geplande ontwikkeling.

Wij zetten de risico’s in de zin van tijd, geld en organisatie uiteen. Dit geeft duidelijk aan wat de conditie archeologie met zich meebrengt en schetst de te nemen stappen. We brengen de financiële gevolgen omtrent het niet-uitgeefbare ruimtebeslag, de fysieke bescherming van aanwezige archeologische waarden in kaart. Daarbij schetsen wij een maximale en meest waarschijnlijke variant en geven wij expliciet aan waar de sturingsmogelijkheid zich bevindt in de vorm van een stappenplan en eventueel veldonderzoek. Ondanks dat archeologie nooit geheel voorspeld kan worden, blijven hiermee onaangename verrassingen uit.

ARCHEOLOGIE

Wij kunnen je onder andere helpen met:

 • Archeologisch bureauonderzoek

 • Risico- en kansenanalyse archeologie

 • Plan-economische toetsing voor de grondexploitatie

 • Planologische onderbouwing

 • Afstemming andere condities, bv. bodem en NGE

 • Aanbesteding en contractmanagement archeologisch onderzoek

 • Directievoering en inhoudelijk toezicht op archeologisch onderzoek.

 • Plan van Aanpak (PvA) archeologisch onderzoek

 • Programma van Eisen (PvE) archeologisch onderzoek

 • Programma van Eisen in situ behoud

 • Beleidsontwikkeling en bevoegd gezag ondersteuning

 • Startnotitie-Waardenkaart-selectiebeleid-beleidskaart-erfgoedbeleid

 • Financiële doorrekening – Workflowboek Beleidsanalyse en beleidsupdates

 • Detachering KNA-archeologen

PROJECTEN

Een aantal van onze laatste projecten

Benieuwd wat wij voor je kunnen betekenen?

TML helpt je graag met archeologie.
Neem contact op met Boudewijn Goudswaard voor een vrijblijvend gesprek.

contact

Benieuwd wat wij voor je kunnen betekenen?

TML helpt je graag met archeologie.
Neem contact op met Boudewijn Goudswaard voor een vrijblijvend gesprek.

contact