gemeente Cuijk

Aanvoering Team Romeinen in Cuijk

Sinds kort is er een team Romeinen actief in de gemeente Cuijk, onder aansturing van The Missing Link. Cuijk was ooit een belangrijke Romeinse legerplaats. Er lag in de 4e eeuw zelfs een stenen brug over de Maas. De gemeente Cuijk, Boxmeer en de provincie Noord-Brabant hebben The Missing Link opdracht gegeven dit Romeinse verleden te laten herleven.

Om het project te begeleiden en ondersteunen hebben wij samen met de gemeente Cuijk een team Romeinen in het leven geroepen. Voorzitter is Boudewijn Goudswaard, directeur van The Missing Link en kenner van het Romeinse verleden van Cuijk. Het team bestaat uit personen en verenigingen uit zowel Cuijk als Boxmeer die samen een enorme kennis van het verleden van het gebied hebben. Het zijn in de eerste plaats historische verenigingen en musea uit beide gemeenten. Maar ook ondernemers hebben zitting in het team. Doel is namelijk niet alleen het verleden zichtbaar en beleefbaar te maken maar vooral te zorgen dat er een economische spinoff plaats vindt. Het Romeinse verhaal moet op zo’n manier getoond worden dat lokale winkels en horeca er bij aan kunnen sluiten en kunnen gebruiken in hun marketing.

Deze nauwe samenwerking tussen ondernemers, instellingen en gemeenten zorgt er nu al voor dat initiatieven en verhalen op elkaar worden afgestemd en samen opgepakt. Mooi is ook dat instellingen hun kennis bundelen en het als één verhaal naar buiten brengen. Het team bespreekt welke teksten, afbeeldingen en kaarten gebruikt worden. Wij begeleiden het proces, brengen waar nodig (inhoudelijke) kennis in en bewaken de kwaliteit. Zo ontstaat een aantrekkelijk aanbod voor bezoekers om langer in het gebied te blijven, gedragen door de lokale gemeenschap!

erfgoed in waterbodems

Conferentie erfgoed in waterbodems

Eind november heeft een nationaal congres over erfgoed in waterbodems plaatsgevonden in Nieuw Land erfgoedcentrum in Lelystad. The Missing Link heeft deze dag mogen leiden.

Op donderdag 28 november heeft het Steunpunt Archeologie en Monumenten Flevoland (SAMF) een conferentie georganiseerd over de bescherming van waterbodems in gemeentelijke bestemmingsplannen. Een prachtig en praktisch gericht initiatief van prof. dr.  André van Holk, coördinator van het steunpunt. Naast een discussie met het panel hebben acht stakeholders van rijk, provincie, gemeente en bedrijfsleven gesproken over hun vorderingen, wensen en zorgen op het gebied van de onderwater- en scheepsarcheologie. Op verzoek heeft Boudewijn Goudswaard van The Missing Link als dagvoorzitter opgetreden. Ook heeft Boudewijn ondersteund bij de vormgeving van het programma dat door FACTA is geregeld. De dag is als succesvol, eerlijk en open bestempeld door de deelnemers. Afgesproken is dat de betrokken een Batavia Charter zullen formuleren waarin zij onze zorgen en wensen uitspreken richting beslissers. Ook zal de conferentie een jaarlijks krijgen om de vorderingen in scheeps- en onderwaterarcheologie te bespreken.

Erfgoed en toerisme in den vreemde

The Missing Link praat bij met Dutch Culture en 5 ambassades over erfgoed, toerisme, gebiedsontwikkeling en multimedia. Op 11 februari heeft Dutch Culture een werkbezoek georganiseerd voor Nederlandse diplomaten die in het buitenland met (Nederlands) erfgoed werken. Wij zijn, als één van de ca 20 instellingen en bedrijven, daarom gevraagd om bij 5 ambassades een korte pitch te houden over ons werk.

Dutch Culture werkt mee aan dit gedeeld cultureel erfgoedprogramma van de Nederlandse overheid. Een aantal diplomaten geeft aan dat ze graag kennis zouden maken met Nederlandse organisaties en bedrijven die werken op het snijvlak van erfgoed, toerisme, gebiedsontwikkeling, publiek privaat samenwerken en multimedia. De diplomaten kunnen zo kijken waar aanknopingspunten liggen voor de landen waar zij mee werken en inspiratie op doen wat mogelijk is. De attachees van Suriname, Rusland, Sri Lanka, Indonesië en Japan zijn na het gesprek enthousiast en zien voor ons zeker mogelijkheden voor samenwerking. Na de gesprekken is het nu zaak om de informatie in de juiste talen om te zetten en toe te spitsen op de lokale projecten en vragen. Mogelijk gaan we dus binnenkort op reis!

De attachees waarmee is gesproken zijn onder andere een verlengstuk van de landen waar zij werken. Zij weten wat voor vragen daar leven op het snijvlak van de genoemde terreinen en of dat aansluit bij wat de Missing Link kan bieden. Dat lijkt nu zeker het geval. De gesprekken zijn oriënterende kennismakingen. Ook om te tonen wat voor genre expertise in Nederland, en specifiek bij The Missing Link, aanwezig is. Mocht dat leiden tot een concrete activiteit dan kunnen er verschillende scenario’s volgen. Bijvoorbeeld dat wij worden geïntroduceerd via de ambassade bij een potentiele opdrachtgever in het partnerland. Of, het project wordt onderdeel van het gedeeld cultureel erfgoedprogramma. In dat geval kan DutchCulture een financiële bijdrage leveren aan de Nederlandse partner en de ambassade aan de lokale projectpartner.
Naast Dutch Culture waren De Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed, het Nationaal Archief,  Monumentenwachten, bedrijven zoals Cuijpers Advies, New Holland Foundation, universiteiten en musea aanwezig.
Een intensieve en succesvolle middag.

integraal erfgoedbeleid

Erfgoed als kompas in Castricum

The Missing Link maakt integraal erfgoedbeleid voor de gemeente Castricum. Het huidige archeologisch en cultuurhistorisch beleid wordt omgezet naar een integraal erfgoedbeleid. De toepassing van erfgoed krijgt ook een plaats in andere beleidsvelden. Het levert daarnaast een bijdrage aan de realisatie van verschillende gemeentelijke opgaves. Het erfgoed werkt daarbij als een kompas en identiteitsmarker.

In eerste instantie zijn we begonnen met het uitgebreid inventariseren en structureren van het gemeentelijk erfgoed (archeologie, monumenten, landschappen, verhalen) en de bestaande gemeentelijke beleidsdoelen (o.a. archeologisch, cultuurhistorisch, economisch, toeristisch-recratief beleid, structuurvisie). Dit vormde de leidraad voor het opstellen van verhaallijnen en moodboards. Deze verbinden de historische en hedendaagse thematiek met de maatschappelijke doelstellingen van de gemeente.

Deze verhaallijnen en moodboards hebben we in een interne werksessie op 7 oktober en een externe waardensessie op 25 november 2013 voorgelegd aan verschillende belanghebbenden. Ondermeer vertegenwoordigers van de provincie Noord-Holland, lokale historische en archeologische verenigingen en ondernemers hebben deelgenomen aan de waardensessie. Naar aanleiding van deze inspirerende sessies is de gezamenlijke ambitie voor de gemeente Castricum bepaald en hebben we de verhaallijnen “eigen” gemaakt voor de gemeente Castricum.
Op dit moment stellen we een erfgoednota op, waarin het integrale beleid verder uitgewerkt wordt. Als de erfgoednota is vastgesteld, kan het bestaande gemeentelijk beleid geactualiseerd worden. Dit is de basis om erfgoed in te zetten in de praktijk van projecten en programma’s in de ruimte, de economie en op het sociaal-culturele vlak in de gemeente. Dit werkt door in de strategie voor branding en marketing van de gemeente en dus het imago. Het verleden kan fysiek, digitaal en virtueel beleefbaar worden gemaakt. Kortom, het erfgoed komt letterlijk in beeld in de gemeente Castricum!

haren

Leerlingen archeoloog voor een dag

Wij hebben een lespakket gemaakt voor basisschoolleerlingen in Haren (Gr). Er wordt hier een nieuwbouwlocatie ontwikkeld en wij managen het archeologisch onderzoek. En wij zorgen ervoor dat de historie van de plek beleefbaar wordt.

Het gebied in Haren kent een rijke historie. Tijdens het archeologisch onderzoek zijn restanten gevonden van verschillende buitenhuizen uit de 17e en 18e eeuw. Om ook de jongste inwoners van Haren te betrekken bij de archeologische opgravingen hebben wij in opdracht van de gemeente Haren een lespakket voor basisscholen ontwikkeld. Scholieren krijgen hiermee de kans om zelf de geschiedenis van hun eigen buurt te ontdekken. Er zijn twee korte lessen bedacht om de leerlingen voor te bereiden, maar de kern van het lespakket is het bezoek aan de opgraving zelf. Ze mogen kijken bij opgravingen én zelf een schep in de grond steken.

We hebben de historie van het gebied aansprekend gemaakt door deze te verbeelden met verhalen. Daarbij hebben we de perspectieven van vroegere bewoners als uitgangspunt genomen. De borgheer vertelt over zijn leven op de buitenplaats, de boer vertelt over het harde werken op de bijbehorende boerderij en de kooiker en bediende vertellen ook over hun dagelijkse werk.

De leerlingen en hun docenten zijn onverdeeld enthousiast. Het lespakket en de bijbehorende excursie waren een groot succes. Voor meer informatie over dit project, kijk op deze website.

Oldambt

Inspirerende sessie in Oldambt

De gemeente Oldambt heeft The Missing Link gevraagd om haar rijke verleden toegankelijk en bruikbaar te maken. Door meer structuur en duidelijke keuzes moet het een bijdrage leveren aan de maatschappelijke doelstellingen van Oldambt.

De gemeente Oldambt wil het erfgoed samen met haar ondernemers vertalen naar een aansprekend verhaal en praktisch product. Zij hebben behoefte aan een integrale erfgoedvisie, maar niet aan meer papier in de vorm van beleidsdocumenten. De uitdaging is dus om mensen te inspireren en de visie direct te vertalen naar projecten en producten. Daarom hebben wij een waardesessie georganiseerd op een inspirerende plek in de gemeente. In het koetshuis van de veertiende eeuwse buitenplaats ‘Ennemaborg’ ontvingen wij alle stakeholders.

Eerder hebben we de ambities van de gemeente verbonden met de historie in aansprekende verhaallijnen en moodboards. Onze ervaring is dat deze beelden mensen aanspreken en in hun ambitie weet te verbinden. Het stelt mensen in staat letterlijk en figuurlijk een ruimte met elkaar te “delen”. Aan de hand van de verhaallijnen hebben we met alle stakeholders potentiële projecten geïnventariseerd. De deelnemers waren zeer te spreken over deze aanpak en zagen overal kansen om het verhaal van Oldambt te vertellen en hun eigen onderneming hiermee te versterken.

Drentse Hoofdvaart

De Drentse Hoofdvaart verbeeld

De Drentse Hoofdvaart is een prachtig kanaal met een fascinerende geschiedenis dat Meppel en Assen verbindt. Al het moois dat Drenthe te bieden heeft is aan of vlakbij het kanaal te vinden. Denk aan natuur, hunebedden, bijzondere gebouwen en authentieke dorpen. Op vier plaatsen staan nu panelen en verhalenpalen die helpen de toeristische mogelijkheden van dit kanaal beter te benutten.

In opdracht van het Recreatieschap Drenthe en de vier betrokken gemeenten (Meppel, Westerveld, Midden-Drenthe en Assen) heeft The Missing Link een combinatie van panelen en verhalenpalen ontworpen om toeristen te wijzen op de mogelijkheden van dit gebied. Ze staan op vier zogenaamde land-waterknooppunten, en nodigen de vaarrecreant uit van boord te gaan en de omgeving te verkennen. Daarnaast liggen ze langs fietspaden en wandelroutes zodat ook de landrecreant de geschiedenis van de Drentse Hoofdvaart kan beluisteren en nalezen. De locaties verbinden de Drentse Hoofdvaart en haar achterland, vandaar de naam land-waterknooppunten.

In de verhalenpaal komt op iedere locatie een nog levende ooggetuige aan het woord die vertelt over het leven aan en op het water. Dit zijn de laatste turfschipper, een brugwachter, herbergierster en graanhandelaar. De ingesproken tekst is in het Nederlands, Duits én Drents.
Tekst en een grote historische foto op de panelen plaatsen het verhaal van deze personen in een bredere, historische context. Een toeristische kaart en foto’s verwijzen naar bezienswaardigheden in de omgeving. Via een website kan de bezoeker meer achtergrondinformatie krijgen.
Het geheel is samengesteld met hulp van bewoners en historische verenigingen.

original footprint

Introductie Original Footprint

De gebiedsontwikkeling in Nederland heeft behoefte aan een andere aanpak. Original Footprint verbindt daarom de wereld van erfgoed, ontwerp en branding-marketing-sales en laat ze optimaal van elkaar profiteren.

Gebiedsontwikkeling in Nederland stagneert. Er is een fors overschot aan grondposities. Nieuwbouw, renovatie en revitalisering van woongebieden en bedrijfsmatig vastgoed komen moeizaam van de grond. De kopersmarkt van vandaag vraagt om een andere manier van ontwikkelen. Centraal hierbij staat een onderscheidende profilering en inrichting van een gebied. De uitdaging is een onderscheidend gebied in te richten. Original Footprint is een methode om de authentieke identiteit van de plek te vertalen naar de profilering en inrichting van de locatie. De aanpak bestaat uit drie stappen. Eerst inventariseren we de gebiedsgeschiedenis en tegelijkertijd kijken we op basis van een marktanalyse naar de toekomst. We combineren beide en werken deze uit tot een aantal verhaallijnen. Vervolgens wordt in overleg met belanghebbenden gekozen voor één verhaallijn die het beste past bij de ontwikkelambitie voor de locatie. Sluitstuk is de toepassing van de verhaallijn op de fysieke vormgeving, de branding en marketing van het gebied.

Op dit moment is Original Footprint al gevraagd voor locaties in Tilburg en Drachten!

Original Footprint is een initiatief van The Missing Link, Tribes@Work, en Dennenmond vastgoedadviseurs.