Drenthe

Drenthe ontdekt recreatievaart

Drenthe staat bekend als een wandel- en fietsprovincie met heide, hunebedden en prachtige dorpen. Weinigen weten dat de provincie ook vanaf het water ontdekt kan worden. Sinds vorig jaar is het zelfs mogelijk een rondje door en langs de provincie te varen met de boot.

Voor deze vaartoeristen heeft Olav Reijers, erfgoedadviseur bij The Missing Link, de gids ‘Drenthe zien vanaf het water’ geschreven. Het beschrijft de ontstaansgeschiedenis van de waterwegen die samen het vaarrondje vormen, de landschappen die door de kanalen doorsneden worden en de bezienswaardigheden langs de route. Centraal staat de turfwinning die gezorgd heeft voor ontsluiting van grote, voorheen bijna ontoegankelijke delen van Drenthe en Groningen. Voor de ontwatering van het veen en de afvoer van turf is een heel stelsel van waterwegen gegraven dat nu uitermate geschikt is voor een toeristische ontdekkingsreis door het gebied. Het is een aanrader voor iedereen die belangstelling heeft voor de geschiedenis van de provincie.

Het boekje kost €12,95 en is te bestellen bij uitgever Koninklijke Van Gorcum.

werkbezoek

Werkbezoek in Boxmeer & Cuijk

De gedeputeerde van Cultuur en Samenleving van de provincie Noord-Brabant bracht een werkbezoek aan Boxmeer en Cuijk om een tweetal projecten te komen bekijken. In het kader van het project “Ontmoet Romeins & Middeleeuws erfgoed in de noordelijke maasvallei” hebben wij, in samenwerking met vele andere partijen, bijgedragen aan het bedenken, coördineren en uitvoeren van een aantal mooie producten. Nieuwe media en het beleven van erfgoed staan centraal.

Het eerste deel van het werkbezoek van de gedeputeerde, mevr. Van Haaften, vond plaats in het Maasziekenhuis in Boxmeer. Onder toeziend oog van onder andere burgemeester van Boxmeer dhr. Van Soest en wethouder dhr. Ronnes, dhr. Verrreusel van Maasziekenhuis Pantein en de provinciaal archeoloog van Noord-Brabant dhr. Meffert zijn de HistoryBox Boxmeer, tafel met touch screens, 3D-panorama’s van Sterckwijck en “Schatten op Sterckwijck” gepresenteerd aan de gedeputeerde door Joost de Jong. Het enthousiasme en verwondering was zichtbaar groot onder de aanwezigen. Vooral bij de 3D-panorama’s waar je een 360 graden beeld ziet van Sterckwijck in vroegere tijden. Verschillende sprekers speechte met passie over het belang om het verleden zichtbaar te maken. Om het zo te herkennen en ter versterking van de eigen identiteit. Henk van der Velde van ADC ArcheoProjecten liet zien hoe de oude grafheuvels, direct naast het huidige ziekenhuis gelegen, als kunstvorm terugkeren in het huidige landschap.

Later die middag verplaatste het aanwezige gezelschap zich van het Maasziekenhuis in Boxmeer naar Van der Valk Hotel Cuijk-Nijmegen. Wethouder dhr. Poel (gemeente Cuijk) heette ons van harte welkom. En Fred van der Valk vertelde enthousiast over zijn plannen om een park met Romeinse elementen naast zijn hotel te gaan realiseren. Vervolgens was het de beurt aan Boudewijn Goudswaard. Hij liet de eerste beelden zien van de innovatieve 3D-app van Cuijk. Hiermee kun je op interactieve wijze Romeins Cuijk binnenstappen en beleven. De aanwezigen, onder wie ook burgemeester van Cuijk dhr. Hillenaar, waren te spreken over de mogelijkheden die de app biedt. Dit geldt voor zowel het zichtbaar maken van het verleden als de economische spin-off. Gedeputeerde Van Haaften sloot de dag af met een speech over het belang van erfgoed en het uitdragen van de Brabantse identiteit.

Onze dank gaat uit naar ADC ArcheoProjecten, Brabants Historisch Informatie Centrum, Herman Jan van Cuijk, Historische vereniging Nepomuk Boxmeer, Het Noordbrabants Museum, Oorlogsmuseum Overloon, Stichting Comité Boxmeerse Vaart, Museum Ceuclum, Kasteelmuseum Boxmeer, Werkgroep Archeologie Cuijk, Fotoarchiefdienst Cuijk, Cultureel Hart van Cuijk, Centrummanagement Cuijk, Toeristisch Informatiepunt (TIP) Cuijk en alle overige aanwezigen die een bijdrage hebben geleverd aan de producten en aan het succesvol verlopen van deze mooie dag. In het bijzonder willen wij Maasziekenhuis Pantein en Van der Valk Hotel Cuijk-Nijmegen bedanken voor alle gastvrijheid. Bedankt!

Symposium Archeologie en Theorie

Nieuwe balans archeologie

Op het 21e Symposium Archeologie en Theorie heeft Boudewijn Goudswaard betoogd dat erfgoed een bredere bijdrage kan opleveren, dan alleen maar voor de archeologische kennis. Hij stelt dat erfgoed en archeologie in het bijzonder een andere positie verwerft in de toekomstige samenleving.

Zijn presentatie kunt u hieronder bekijken.

TimeTravel Europe

TimeTravel Europe opgericht

TimeTravel Europe is opgericht. Wij willen het bezoeken van historische locaties aantrekkelijker maken door er een dimensie aan toe te voegen met innovatieve technieken. TimeTravel Europe is opgericht als onderdeel van The Missing Link.

Van de 27 meest bezochte plekken in Europa zijn er 20 historische locaties. TimeTravel werkt aan een serie apps die de geschiedenis van een historische locatie ter plaatse tot leven wekken, waardoor het bezoeken van zo’n plek tot een prikkelende ervaring wordt. De extra dimensie die door de apps wordt toegevoegd zal de locaties aantrekkelijker maken, met grotere aantallen bezoekers als resultaat.

TimeTravel maakt drie typen apps. Deze apps bieden, in toenemende mate van complexiteit, een “venster op het verleden” “Windows- met een 360° panorama van de plek in het verleden; een “visioen van het verleden” “visions-: een augmented reality waarbij tegelijkertijd de huidige en de historische situatie getoond worden; en tenslotte een “beleving van het verleden” experience- waarbij de bezoeker ter plaatse ondergedompeld wordt in de geschiedenis van de plek met bewegende personages uit het verleden.

Bij de oprichting van TimeTravel Europe zijn zes partijen betrokken. Deze partners hebben een sterk verschillende achtergrond, en brengen ieder hun eigen specialismen mee zoals archeologie, geschiedenis, landschap, communicatie, ICT, visualisatie, 3D en social media, gaming en advertising. Voor het ontwikkelen van de apps is o.m. een innovatiesubsidie aangevraagd bij de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland. Binnenkort wordt een trailer van de eerste app uitgebracht. Die bevat een panoramische weergave van de Dam in Amsterdam, waarin een historische reconstructie getoond wordt van de situatie rond het jaar 1600.

Detachering bij Buitenring Parkstad

De provincie Limburg krijgt als opdrachtgever van het project Buitenring Parkstad ondersteuning van The Missing Link in de archeologie-opgave.

Het project Buitenring Parkstad is een initiatief van de provincie Limburg en heeft tot doel, de bereikbaarheid van de stadsregio Parkstad Limburg te verbeteren. Naast de aanleg van de Buitenring worden ook bestaande provinciale wegen verbeterd om de onderlinge bereikbaarheid van de gemeenten in de regio te verbeteren. Op verschillende plaatsen raakt het tracé van de Buitenring archeologische waarden. Om deze waarden veilig te stellen is voorafgaand aan de aanleg al veel archeologisch onderzoek gedaan: boringen, waaronder diepteboringen op plaatsen waar het tracé verdiept zal komen te liggen; proefsleuven en opgravingen. De provincie Limburg heeft in haar rol als opdrachtgever de verantwoordelijkheid om zorg te dragen voor een verantwoorde omgang met archeologische resten die door de aanleg van de Buitenring bedreigd zouden kunnen worden. Om deze archeologie-opgave goed te kunnen beheersen heeft de provincie via The Missing Link de steun van Diederik Bente als ervaren deskundige ingeroepen. Inmiddels is Diederik binnen het project onder meer belast met de aanbesteding, contractbeheer, risicobeheersing en directievoering van archeologisch onderzoek.

olav reijers

Ontwikkelaar zoekt opgraving

Archeologie kan bijdragen aan een authentiek gebiedsprofiel. Deze opinie van Olav Reijers is te lezen in het Dagblad van het Noorden.

Afgelopen vrijdag heeft het Dagblad van het Noorden een opiniestuk geplaatst. Olav gaat in op de gevolgen voor de crisis in de archeologische sector. Hij geeft aan dat het verheugend is dat de politiek aandacht heeft voor de effecten van de crisis op het cultureel erfgoed. Maar is dit het echte probleem van de archeologie? Nieuwsgierig? Lees het artikel!

gemeente Cuijk

Aanvoering Team Romeinen in Cuijk

Sinds kort is er een team Romeinen actief in de gemeente Cuijk, onder aansturing van The Missing Link. Cuijk was ooit een belangrijke Romeinse legerplaats. Er lag in de 4e eeuw zelfs een stenen brug over de Maas. De gemeente Cuijk, Boxmeer en de provincie Noord-Brabant hebben The Missing Link opdracht gegeven dit Romeinse verleden te laten herleven.

Om het project te begeleiden en ondersteunen hebben wij samen met de gemeente Cuijk een team Romeinen in het leven geroepen. Voorzitter is Boudewijn Goudswaard, directeur van The Missing Link en kenner van het Romeinse verleden van Cuijk. Het team bestaat uit personen en verenigingen uit zowel Cuijk als Boxmeer die samen een enorme kennis van het verleden van het gebied hebben. Het zijn in de eerste plaats historische verenigingen en musea uit beide gemeenten. Maar ook ondernemers hebben zitting in het team. Doel is namelijk niet alleen het verleden zichtbaar en beleefbaar te maken maar vooral te zorgen dat er een economische spinoff plaats vindt. Het Romeinse verhaal moet op zo’n manier getoond worden dat lokale winkels en horeca er bij aan kunnen sluiten en kunnen gebruiken in hun marketing.

Deze nauwe samenwerking tussen ondernemers, instellingen en gemeenten zorgt er nu al voor dat initiatieven en verhalen op elkaar worden afgestemd en samen opgepakt. Mooi is ook dat instellingen hun kennis bundelen en het als één verhaal naar buiten brengen. Het team bespreekt welke teksten, afbeeldingen en kaarten gebruikt worden. Wij begeleiden het proces, brengen waar nodig (inhoudelijke) kennis in en bewaken de kwaliteit. Zo ontstaat een aantrekkelijk aanbod voor bezoekers om langer in het gebied te blijven, gedragen door de lokale gemeenschap!

erfgoed in waterbodems

Conferentie erfgoed in waterbodems

Eind november heeft een nationaal congres over erfgoed in waterbodems plaatsgevonden in Nieuw Land erfgoedcentrum in Lelystad. The Missing Link heeft deze dag mogen leiden.

Op donderdag 28 november heeft het Steunpunt Archeologie en Monumenten Flevoland (SAMF) een conferentie georganiseerd over de bescherming van waterbodems in gemeentelijke bestemmingsplannen. Een prachtig en praktisch gericht initiatief van prof. dr.  André van Holk, coördinator van het steunpunt. Naast een discussie met het panel hebben acht stakeholders van rijk, provincie, gemeente en bedrijfsleven gesproken over hun vorderingen, wensen en zorgen op het gebied van de onderwater- en scheepsarcheologie. Op verzoek heeft Boudewijn Goudswaard van The Missing Link als dagvoorzitter opgetreden. Ook heeft Boudewijn ondersteund bij de vormgeving van het programma dat door FACTA is geregeld. De dag is als succesvol, eerlijk en open bestempeld door de deelnemers. Afgesproken is dat de betrokken een Batavia Charter zullen formuleren waarin zij onze zorgen en wensen uitspreken richting beslissers. Ook zal de conferentie een jaarlijks krijgen om de vorderingen in scheeps- en onderwaterarcheologie te bespreken.

Erfgoed en toerisme in den vreemde

The Missing Link praat bij met Dutch Culture en 5 ambassades over erfgoed, toerisme, gebiedsontwikkeling en multimedia. Op 11 februari heeft Dutch Culture een werkbezoek georganiseerd voor Nederlandse diplomaten die in het buitenland met (Nederlands) erfgoed werken. Wij zijn, als één van de ca 20 instellingen en bedrijven, daarom gevraagd om bij 5 ambassades een korte pitch te houden over ons werk.

Dutch Culture werkt mee aan dit gedeeld cultureel erfgoedprogramma van de Nederlandse overheid. Een aantal diplomaten geeft aan dat ze graag kennis zouden maken met Nederlandse organisaties en bedrijven die werken op het snijvlak van erfgoed, toerisme, gebiedsontwikkeling, publiek privaat samenwerken en multimedia. De diplomaten kunnen zo kijken waar aanknopingspunten liggen voor de landen waar zij mee werken en inspiratie op doen wat mogelijk is. De attachees van Suriname, Rusland, Sri Lanka, Indonesië en Japan zijn na het gesprek enthousiast en zien voor ons zeker mogelijkheden voor samenwerking. Na de gesprekken is het nu zaak om de informatie in de juiste talen om te zetten en toe te spitsen op de lokale projecten en vragen. Mogelijk gaan we dus binnenkort op reis!

De attachees waarmee is gesproken zijn onder andere een verlengstuk van de landen waar zij werken. Zij weten wat voor vragen daar leven op het snijvlak van de genoemde terreinen en of dat aansluit bij wat de Missing Link kan bieden. Dat lijkt nu zeker het geval. De gesprekken zijn oriënterende kennismakingen. Ook om te tonen wat voor genre expertise in Nederland, en specifiek bij The Missing Link, aanwezig is. Mocht dat leiden tot een concrete activiteit dan kunnen er verschillende scenario’s volgen. Bijvoorbeeld dat wij worden geïntroduceerd via de ambassade bij een potentiele opdrachtgever in het partnerland. Of, het project wordt onderdeel van het gedeeld cultureel erfgoedprogramma. In dat geval kan DutchCulture een financiële bijdrage leveren aan de Nederlandse partner en de ambassade aan de lokale projectpartner.
Naast Dutch Culture waren De Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed, het Nationaal Archief,  Monumentenwachten, bedrijven zoals Cuijpers Advies, New Holland Foundation, universiteiten en musea aanwezig.
Een intensieve en succesvolle middag.

integraal erfgoedbeleid

Erfgoed als kompas in Castricum

The Missing Link maakt integraal erfgoedbeleid voor de gemeente Castricum. Het huidige archeologisch en cultuurhistorisch beleid wordt omgezet naar een integraal erfgoedbeleid. De toepassing van erfgoed krijgt ook een plaats in andere beleidsvelden. Het levert daarnaast een bijdrage aan de realisatie van verschillende gemeentelijke opgaves. Het erfgoed werkt daarbij als een kompas en identiteitsmarker.

In eerste instantie zijn we begonnen met het uitgebreid inventariseren en structureren van het gemeentelijk erfgoed (archeologie, monumenten, landschappen, verhalen) en de bestaande gemeentelijke beleidsdoelen (o.a. archeologisch, cultuurhistorisch, economisch, toeristisch-recratief beleid, structuurvisie). Dit vormde de leidraad voor het opstellen van verhaallijnen en moodboards. Deze verbinden de historische en hedendaagse thematiek met de maatschappelijke doelstellingen van de gemeente.

Deze verhaallijnen en moodboards hebben we in een interne werksessie op 7 oktober en een externe waardensessie op 25 november 2013 voorgelegd aan verschillende belanghebbenden. Ondermeer vertegenwoordigers van de provincie Noord-Holland, lokale historische en archeologische verenigingen en ondernemers hebben deelgenomen aan de waardensessie. Naar aanleiding van deze inspirerende sessies is de gezamenlijke ambitie voor de gemeente Castricum bepaald en hebben we de verhaallijnen “eigen” gemaakt voor de gemeente Castricum.
Op dit moment stellen we een erfgoednota op, waarin het integrale beleid verder uitgewerkt wordt. Als de erfgoednota is vastgesteld, kan het bestaande gemeentelijk beleid geactualiseerd worden. Dit is de basis om erfgoed in te zetten in de praktijk van projecten en programma’s in de ruimte, de economie en op het sociaal-culturele vlak in de gemeente. Dit werkt door in de strategie voor branding en marketing van de gemeente en dus het imago. Het verleden kan fysiek, digitaal en virtueel beleefbaar worden gemaakt. Kortom, het erfgoed komt letterlijk in beeld in de gemeente Castricum!