Moodboards

Co-creatie voor iedereen!

De nieuwe Omgevingswet verlangt een actieve houding van de burger. Actieve burgers worden meer dan ooit betrokken bij gebiedsontwikkeling, maar hoe zit het met de meer passieve burger? Als een deel van de mensen niet meebeslist kan er een scheve verhouding ontstaan. The Missing Link ziet kansen om dit te voorkomen door ervoor te zorgen dat iedereen zich aangesproken en betrokken voelt. Door identiteit als uitgangspunt voor de omgevingsvisie te nemen en deze in beeld in plaats van beleidsjargon weer te geven, ontstaat een gezamenlijke taal en kan iedereen meespreken.

Het Mattheüseffect

Onlangs publiceerde het Sociaal en Cultureel Planbureau (SCP) een kritisch essay over de Omgevingswet. Een van de naïviteiten waar het SCP voor waarschuwt, is de aanname dat het gros van de burgers zal participeren. Niet iedere burger neemt de tijd om zich te verdiepen in het beleid van zijn gemeente, of voelt zich betrokken bij zoiets vaags als de gemeentelijke toekomstvisie. Het SCP waarschuwt dat een ‘one size fits all’ benadering van burgers niet altijd de aangewezen weg is. Niet iedereen kan in gelijke mate informatie opsporen en inzetten, bezwaren articuleren of de mogelijkheden tot participatie benutten.

Het is van belang dat overheden zich realiseren dat niet iedere burger in dezelfde mate participeert. De kans is groot dat de leefomgeving van de actieve burger verbetert, in tegenstelling tot die van de non-actieve burger. Binnen de sociologie staat een dergelijke situatie bekend als het Mattheüseffect: “zij die al veel hebben, krijgen meer, en zij die niet hebben, wordt ontnomen wat zij verdienen”.

Een Omgevingsvisie vanuit een lokale identiteit

De nieuwe Omgevingswet verplicht de gemeente om bij het besluit tot vaststelling van een omgevingsvisie of -plan aan te geven hoe burgers, bedrijven, maatschappelijke organisaties en andere bestuursorganen zijn betrokken. Het creëren van die betrokkenheid is lastig. Weinig mensen worden enthousiast van veel tekst. De manier van informatieoverdracht is minstens zo belangrijk als de inhoud. De door The Missing Link ontwikkelde methode, waarbij de lokale identiteit wordt weergegeven in moodboards, zorgt ervoor dat iedereen begrijpt waar het over gaat en kan meepraten. De lokale identiteit is immers van iedereen. Sterker nog; iedereen maakt onderdeel uit van die identiteit. De visualisering van het gemeenschappelijke verhaal in moodboards draagt bij aan de vorming van een gezamenlijke taal. Het maakt dat iedereen kan meedenken en -doen. Uitnodigingsplanologie, zoals het bedoeld is.

Willem de Bruin, stagiair bij The Missing Link.

<Ga terug