Download de brochure ‘Gebiedsidentiteit als bindende kracht voor gemeentelijk beleid’

Vul hieronder uw emailadres in om onze brochure ‘Gebiedsidentiteit als bindende kracht voor gemeentelijk beleid’ te downloaden.

Gebiedsidentiteit als bindende kracht voor erfgoedbeleid

Kost het opstellen, toetsen en handhaven van erfgoedbeleid u teveel tijd en geld? The Missing Link kan deze taken professioneel en betaalbaar van u overnemen op basis van een fixed price contract of detachering. Daarbij maken we de historische identiteit van een gebied of gemeente tot  speerpunt  voor een aantrekkelijke positionering en tot kompas voor de beleidsvorming op andere terreinen.

VisserijNieuwe uitdagingen
Het rijk eist dat gemeenten de omgang met cultureel erfgoed integreren in beleids- en bestemmingsplannen. Dat is lastig. Gegevens over erfgoed zijn doorgaans vastgelegd in lijsten, kaarten en vergunningsvoorschriften. Maar hoe koppelt u die gegevens aan de ambities van uw gemeente op economisch, sociaal-cultureel en ruimtelijk gebied? En hoe creëert u draagvlak bij de bewoners voor uw bestemmingsplannen? Die vraag wordt urgenter in het kader van de Omgevingswet.

Integrale oplossing
Focus op de historische identiteit van uw gemeente geeft integraal richting aan beleidsontwikkeling op verschillende terreinen:

 • Economisch: imagoversterking met onderscheidende gebiedsidentiteit creëert een aantrekkelijker vestigingsklimaat, trekt meer bezoekers en versnelt de besluitvorming over planologische zaken.
 • Sociaal-cultureel: een herkenbare identiteit versterkt de band tussen de bewoners en geeft ze een gevoel van trots op ‘hun’ geschiedenis.
 • Ruimtelijk: authentieke historische waarden vormen een inspiratiebron voor ontwerpers en (landschaps)architecten.

de meerwaarde

The Missing Link heeft hiervoor een beproefde methode ontwikkeld. Daarnaast bieden we de volgende diensten.

Diensten per projectfase

Beleidsdiensten

 • Archeologische en cultuurhistorische waarden- en verwachtingenkaart
 • Second opinion over beleid op aspecten als kosten en capaciteit
 • Erfgoedbeleid voor omgang met erfgoed in ruimtelijk, economisch en sociaal-cultureel beleid en visies
 • Beleidskaart erfgoed en planregels voor bestemmingsplannen
 • Onderzoeksagenda met speerpunten voor erfgoedonderzoek
 • Erfgoedverordening
 • Input erfgoed voor structuurvisies, economische en toeristisch-recreatieve visies
 • Uitvoeringsprogramma’s en concrete projecten om erfgoed beleefbaar te maken voor bewoners, recreanten en toeristen
Gemeente Castricum, erfgoedkaart.

Gemeente Castricum, erfgoedkaart.

Implementatiediensten

 • Risicoanalyse Wabo: Inventarisatie van werkprocessen om de conditie archeologie optimaal in te bedden in de gemeentelijke organisatiestructuur.
 • Interne cursussen voor ambtenaren die gaan werken met ontwikkeld beleid of te maken hebben met erfgoed in (ruimtelijke) projecten.
 • Financiële paragraaf: kosten- en dekkingsvoorstel met betrekking tot archeologie.
 • Capaciteitsplan: taakomschrijving en aantal fte’s voor de invulling van de gemeentelijke archeologische beleidstaak.
 • Detachering van specialisten als beleidsmedewerker archeologie en erfgoed.

Procesbegeleiding

 • Overlegcoördinatie: het organiseren, voorzitten en uitwerken van ambtelijke en bestuurlijke overleggen, afstemming met Erfgoedcommissies;
 • Begeleiding bestuurlijk traject: overleg over de meest optimale aanpak, opstellen van oplegnotities, formuleren van collegevoorstellen;
 • Voorlichting: heldere informatievoorziening aan burgers over erfgoedbeleid en de nieuwe eisen en kansen die dit meebrengt.

voet