Download onze brochure ‘Succesvol ontwikkelen’ en ‘checklist projectmanagement’

Vul hieronder uw emailadres in om onze brochure ‘Succesvol ontwikkelen vanuit de authentieke gebiedsidentiteit’ en onze ‘Checklist projectmanagement’ te downloaden.

Waarde toevoegen met erfgoed bij gebiedsontwikkeling

Wilt u weten wat de wettelijke eisen en risico’s zijn met betrekking tot de omgang met erfgoed? Vindt u het lastig om de gestelde eisen te vertalen naar een efficiënte aanpak? En wilt u de resultaten van erfgoedonderzoek beter benutten? The Missing Link kan de risico’s in kaart brengen en vanuit uw belangen snel overeenstemming bereiken met de bevoegde overheid. Daarbij zorgen we voor afstemming van alle belangen in het project (erfgoed, stedenbouw, bodemkwaliteit, kabels, leidingen en sloop) en zoeken de meest economische oplossing. Vervolgens kunnen we de aanbesteding, contractering en directievoering van u overnemen. En voorafgaand aan het onderzoek zoeken we uit hoe u maximaal kunt kapitaliseren op de identiteit van het projectgebied.

Minimaliseer de risico’s en kosten van erfgoedonderzoek

De Monumentenwet dwingt opdrachtgevers van ruimtelijke ontwikkelingen te starten met archeologische en cultuurhistorische  inventarisatie. Wanneer hierbij belangwekkende vondsten aan het licht komen, zijn beschermende maatregelen verplicht. Dat kan leiden tot excessieve kosten en aanzienlijke projectvertraging. The Missing Link helpt u om dat te voorkomen. Bij het management van het archeologisch proces hanteren wij de Kwaliteitsnorm Nederlandse Archeologie (KNA).

Maximaliseer de aantrekkingskracht van uw projecten
Voor woonconsumenten is de verbondenheid met de locatie het belangrijkste koopmotief. Dat maakt de identiteit van een projectgebied tot speerpunt in het ontwikkelproces. The Missing Link biedt een beproefde methode om daaraan invulling te geven door de gebiedsontwikkeling te baseren op het authentieke karakter van het gebied.

pen

Diensten per projectfase

Vooronderzoek

 • Risico- en kansenanalyse m.b.t. potentiële vindplaatsen in het plangebied met het oog op de grondexploitatie en tijdsplanning.
 • Archeologisch bureauonderzoek naar aansprekende historische perioden in het plangebied.
 • Overleg met de bevoegde overheden over de eisen m.b.t. onderzoek en de presentatie van de resultaten (archeologische PvE’s).
 • Advies over archeologisch vooronderzoek en eventuele beschermende maatregelen.
 • Planeconomische en juridische toetsing van de grondexploitatie.

Uitvoering

 • Opstellen van een Plan van Aanpak of Programma van Eisen voor de archeologische inventarisatie en het treffen van eventuele beschermende maatregelen.
 • Afstemming van deze activiteiten op andere civiele, juridische en planologische processen bij de conditionering van de ruimtelijke ontwikkelingen.
 • Aanbesteding en contractmanagement t.b.v. uitvoerende partijen.
 • Directievoering en inhoudelijk toezicht op archeologisch onderzoek.

Marketing

 • Informatievoorziening over het historisch belang van het projectgebied.
 • Inspireren van (landschaps)architecten, stedenbouwkundigen en kunstenaars die hun ontwerpen willen baseren op het verleden.
 • Genereren van publiciteit voor (de inpassing van) vondsten en erfgoedwaarden.
 • Uitwerking van de gebiedsidentiteit voor de branding/marketing van de gebiedsontwikkeling en op toeristisch, recreatief en educatief vlak.
 • Bouwen van apps en games om het verleden en de toekomst in 3D en 360 graden tot leven te brengen.

de rotte