Omgevingsvisie

Omgevingsvisie

The Missing Link geeft de komende tijd middels deze blog praktische handvatten om ‘vanaf morgen’ vorm en richting te geven aan uw inzichten en initiatieven.

Download onze whitepaper Omgevingsvisie

Vul hieronder uw emailadres in om onze whitepaper ‘Omgevingsvisie: profileren met identiteit’ te downloaden.

  • meer dan stapelen

    werk echt integraal door het gebruik van verhaallijnen

  • profileren met identiteit

    benut de ‘unique selling points’ van de gemeente

  • cocreatie

    geef initiatiefnemers handvatten om mee te doen

Omgevingsvisie: profileren met identiteit

Een omgevingsvisie vraagt om een nieuwe werkwijze. Het volstaat niet om de bestaande sectorale beleidsvisies te stapelen en als omgevingsvisie vast te stellen. Dat zou voorbijgaan aan de ambitie om integraal te werk te gaan. Juist de integratie dwingt tot het maken van fundamentele beleidskeuzen voor de langere termijn. Maar hoe doe je dat dan, integraal werken? Door de identiteit van de gemeente als uitgangspunt te nemen, overstijg je de beleidssectoren, waardoor de omgevingsvisie daadwerkelijk integraal wordt.

Organiseer participatie langs kernwaarden en identiteit omdat dat goed aansluit bij de belevingswereld van mensen.

Eindrapportage pilots omgevingsvisie, Consortium BNSP, 2016

Omgevingsvisie: hoe pak je dat aan?

De uitdaging is om het verhaal van de gemeente te koppelen aan de (beleids)agenda, zodat er een integrale visie ontstaat die de sectorale doelen overstijgt en de aanwezige potentie verzilvert. The Missing Link heeft hiervoor een methode ontwikkeld die al geruime tijd ingezet wordt bij gebiedsontwikkelingen, branding van gebieden, gemeentelijke visies en beleid. Met alle stakeholders doorlopen wij een proces om tot een omgevingsvisie te komen.

Stap 1 – Verhaal van de gemeente ontrafelen
In deze stap ontrafelen we het ‘verhaal’ van de gemeente. We kijken naar wat bepalend is (geweest) in de ontwikkeling van een gebied om te kunnen verklaren waarom het is ‘zoals het is’. We halen in feite de identiteit van het gebied omhoog. Dit vormt de basis voor de omgevingsvisie.

Stap 2 – Samen ambitie bepalen
Om het verhaal van de gemeente te verbinden met de ambitie is een duidelijk kader gewenst. Verhaallijnen bieden zo’n kader dat verleden en toekomst samenbrengt. Verhaallijnen maken het verleden gebruiksvriendelijk en toepasbaar voor mensen met verschillende achtergronden en verschillende belangen. Door het gebruik van verhaallijnen ontstaat een gezamenlijke taal. De verhaallijnen overstijgen de individuele belangen van alle stakeholders en verbeelden de gemeenschappelijke waarden.

Stap 3 – Gebruiken in programma’s en projecten
De derde stap betreft de operationalisering. In deze stap worden de ambities uit de omgevingsvisie vertaald naar programma’s, projecten en het omgevingsplan. In de programma’s worden concrete doelen opgesteld voor een gebied of thema. Denk aan een programma buitengebied waarin de ontwikkelingsrichting voor dat deelgebied nader wordt uitgewerkt. Of een programma geluid waarin het beleid wordt omschreven en mogelijke maatregelen zijn onderzocht om geluidshinder te reduceren. In een programma staan dus concrete doelen.