Erfgoed

Advisering en begeleiding bij het gebruik van
erfgoed als verbindende kracht

The Missing Link zorgt voor

 • Integraal beleid met identiteit als speerpunt
 • Draagvlak en verbinding bij de bewoners
 • Economische kansen en een gunstig sociaal-cultureel klimaat

 • Fysieke, digitale en virtuele producten om gebruikers aan te spreken

ERFGOED

Erfgoed creëert meerwaarde

Cultureel erfgoed is overal in onze samenleving aanwezig. In onze musea, historische binnensteden en op het platteland. Maar ook in de bodem en onder water. En als immaterieel erfgoed in onze tradities, rituelen en verhalen.

The Missing Link maakt het erfgoed en de lokale identiteit al meer dan 20 jaar tot een bindende kracht voor onze aanpak en diensten. We koppelen het verhaal van de plek aan de culturele, economische en sociaal-maatschappelijke ambities en agenda van de plek. Zo ontstaat er een integrale visie die de sectorale doelen overstijgt en de aanwezige potentie verzilvert.

Lees meer over onze werkwijze.

Verhalen als betekenisgever

Om je te kunnen identificeren met een plek zijn verhalen nodig. Een opsomming van feitelijkheden, geografische kenmerken, monumenten, structuren of gebeurtenissen zegt nog niet veel. Al die dingen krijgen pas betekenis als we het verhaal erachter kennen. Niet alle verhalen zijn even belangrijk om te vertellen. Sommige elementen spreken meer, omdat er een thematiek in schuilt die uniek is voor de gemeente en die betekenis geeft aan de toekomst van het gebied. Het is waardevol om juist deze elementen te kennen, te koesteren, te delen en te gebruiken. Want daarin ligt de basis voor een authentieke gebiedsidentiteit.

Niets voor niets kiezen we voor een verhalende vorm als oplossing voor vrijwel alle vraagstukken.

Verhalen als betekenisgever

Om je te kunnen identificeren met een plek zijn verhalen nodig. Een opsomming van feitelijkheden, geografische kenmerken, monumenten, structuren of gebeurtenissen zegt nog niet veel. Al die dingen krijgen pas betekenis als we het verhaal erachter kennen. Niet alle verhalen zijn even belangrijk om te vertellen. Sommige elementen spreken meer, omdat er een thematiek in schuilt die uniek is voor de gemeente en die betekenis geeft aan de toekomst van het gebied. Het is waardevol om juist deze elementen te kennen, te koesteren, te delen en te gebruiken. Want daarin ligt de basis voor een authentieke gebiedsidentiteit.

Niets voor niets kiezen we voor een verhalende vorm als oplossing voor vrijwel alle vraagstukken.

ERFGOED

Onderzoek & advisering

Ons multidisciplinaire team is gespecialiseerd in het verbinden van het verleden met de opgave van de toekomst. Erfgoed raakt aan meerdere thema’s zoals cultuurhistorie, leefbaarheid, openbare ruimte, functies, behoud, stedenbouwkundige vormgeving, maatschappelijke ontwikkeling, toerisme, citymarketing, enzovoorts.  Met historisch onderzoek bieden wij een duidelijke leesbare basis om het potentieel, de status en waarde van het aanwezige erfgoed strategisch te benutten.

 • Cultuurhistorisch onderzoek, Bouwhistorisch onderzoek, Transformatiekader, Culturele biografie, Verhaal van de plek, Verhaallijnen, Tijdlijn

Participatie & procesbegeleiding

Erfgoed ontstaat niet alleen. De dialoog met alle betrokken stakeholders is belangrijk om een gedragen visie te ontwikkelen. Wij creëren draagvlak door als procesbegeleider te werken vanuit gemeenschappelijke waarden. Door middel van interactieve sessies en co-creatie brengen we de dialoog op gang samen met de verschillende stakeholders. Samen denken we na over de identiteit en de toekomst, waardoor een gezamenlijke taal en draagvlak ontstaat. Die input zetten we in om concrete plannen vorm te geven.

 • Kernwaardensessies, Verhalensessies, Erfgoedsafari’s, Droomsessies (zowel online als on site)

Beleid

Hoe creëer je draagvlak bij de bewoners voor jouw omgevingsplannen? Het betrekken van burgers is één van de pijlers om een breed gedragen erfgoedbeleid te maken. Daarbij maken we de historische identiteit van een gebied of gemeente tot speerpunt voor een aantrekkelijke positionering.

TML ontwikkelt beleidsplannen met de historische identiteit van een gebied of gemeente als uitgangspunt. Wij doen dit in het kader van de erfgoedwetgeving, maar ook de Omgevingswet. Wij zorgen ervoor dat jouw beleidsplannen breed gedragen worden, gekoppeld aan de ambities van je organisatie op economisch, sociaal-cultureel en ruimtelijk gebied.

 • Integraal beleid, Erfgoednota, Erfgoedvisie, Omgevingsvisie, Kerkenvisie, Archeologienota, Toeristische visie, Erfgoedkaarten, Cultuurhistorische Waardenkaart, Verhalenkaart

Religieus erfgoed

Ons religieus erfgoed heeft een belangrijke positie in onze leefomgeving. De komende jaren zullen naar schatting duizenden kerken in Nederland hun deuren moeten sluiten. Dit vraagt om het ontwikkelen van een duurzaam toekomstperspectief voor ons religieus erfgoed.

TML ontwikkelt een gedragen kerkenvisie met concrete handvatten en aanbevelingen voor de gemeente, de religieuze gemeenschappen en derden over de omgang met het religieus erfgoed in de gemeente.

 • Kerkenvisie, Kerkenpaspoort, bouwhistorisch onderzoek of bemiddeling bij waardering kerkinterieurs

Lees meer

Duurzaam erfgoed

Vanwege hun hoge leeftijd zijn monumenten op zichzelf (vanuit circulariteit) al duurzaam, maar in gebruik zijn ze dat niet. Er valt nog veel winst te behalen, maar dan wel zónder dat deze gebouwen hun cultuurhistorische waarde verliezen. Een monument verduurzamen vraagt om maatwerk. TML werkt samen met duurzaamheidsexperts om overheden en monumenteneigenaren te stimuleren voor een duurzame omgang met erfgoed.

 • Onderzoek erfgoedwaarden op diverse niveaus (object, gebied, gemeente), stappenplan ontzorgingsprogramma, begeleiding ontzorgingsloket, toekomstbestendig erfgoedbeleid en instrumentaria

Lees meer

Beleving: inspiratie & ontwerp

Wie de geschiedenis van een gebied herkenbaar en beleefbaar maakt, investeert in de uitstraling en de kwaliteit van dat gebied. Dit zorgt voor economische kansen en is gunstig voor het sociaal-culturele klimaat. Wij vertalen het verhaal van de plek naar digitale en fysieke ervaringen voor bezoekers en gebruikers van de plek. Van straatmeubilering tot onze TimeSwitch applicatie. Daarnaast verzorgen we ook erfgoed handboeken die praktische handvatten en richting bieden in toekomstige programmering of gebiedsontwikkeling.

 • DIGITALE BELEVING: TimeSwitch applicatie, gebiedsmarketing, websites

 • FYSIEKE BELEVING: (interactieve) borden, hekken, straatmeubilering, games, bewegwijzering. Programmeringsplan, Erfgoedhandboek, Projectfisches, Merkkaart (branding)

ERFGOED

We leveren bruikbare oplossingen voor vrijwel alle erfgoedvraagstukken:

 • Concrete invulling voor de omgevingsvisie

 • Toeristisch-recreatieve gebiedsvisies

 • Erfgoedvisies en nota’s

 • Beleidsstrategieën en plannen

 • Detachering van erfgoedspecialisten

 • Begeleiding participatietrajecten

 • Erfgoedbeleving op alle niveaus

 • Online en on site betrokkenheid

 • Ontwikkeling erfgoedkaarten

Projecten

Bekijk een selectie van onze erfgoedprojecten:

Bekijk alle projecten

Benieuwd wat wij voor je kunnen betekenen?

TML helpt je graag met gebiedsontwikkeling.
Neem contact op met Hanneke Masselink-Duits voor een vrijblijvend gesprek.

contact

Benieuwd wat wij voor je kunnen betekenen?

TML helpt je graag met gebiedsontwikkeling.
Neem contact op met Hanneke Masselink-Duits voor een vrijblijvend gesprek.

contact