Ad Beerens

“Ik werk al meer dan tien jaar naar tevredenheid met The Missing Link. De adviseurs zetten mijn belangen als opdrachtgever altijd voorop en handelen snel en effectief. Ze regelen het archeologische proces op een verantwoorde manier.”

Ad Beerensdirecteur Waterpas Civiel Adviesburau B.V.

Over The Missing Link

1 Wie zijn wij?

The Missing Link is een erfgoedadviesbureau. The Missing Link helpt erfgoed beter benutten voor (ruimtelijke) ontwikkelingen en wil erfgoed inzetten voor een mooie leefomgeving. Wij zorgen voor kostenbesparing op onderzoeken en waardetoevoeging door erfgoed in te zetten als instrument voor allerlei maatschappelijke vraagstukken.

erfgoedmanagers copy

2 Onze Visie

The Missing Link benadert erfgoed als een interpretatie van de geschiedenis. Daar valt van alles onder, zowel sociaal-maatschappelijke en culturele als fysiek-ruimtelijke aspecten. Zo kan bijvoorbeeld gedacht worden aan archeologische sporen, aardkundige en gebouwde monumenten, maar ook organisatievormen, verhalen, mythen en sagen, personen en tradities. Samen vormen deze aspecten de gebiedsidentiteit.

The Missing Link is overtuigd van de grote betekenis van erfgoed voor de beeldvorming van een bestemming. Wie de geschiedenis van een gebied zichtbaar en beleefbaar maakt, investeert in de uitstraling en de kwaliteit van dat gebied. Dit is gunstig voor het economische en sociaal-culturele klimaat. Erfgoed heeft het vermogen bezoekers en bewoners aan te spreken en te verbinden.

beleefbaar erfgoed

3 Hoe doen wij dat dan?

Het stappenplan is eenvoudig en biedt een goed handvat. De uitwerking is te allen tijde maatwerk. De methode garandeert enerzijds een professionele inventarisatie en anderzijds een integrale maatschappelijke weging van de aanwezige erfgoedwaarden.

Wie zijn wij? Als eerste stap inventariseren we de identiteit van het gebied, gevat in erfgoedthematiek. De topografische weerslag vormt hier een belangrijk onderdeel van. Vervolgens gebruiken wij bij de vertaling naar een bruikbaar concept.

Wie willen wij zijn? In stap twee staat de ambitie van de stakeholders centraal en wordt bepaald welke rol het erfgoed in de ontwikkeling zal spelen. Het aanwezige erfgoed wordt geselecteerd aan de hand van de doelen die men ermee voor ogen heeft.

Hoe laten we dat zien? De laatste stap zet de keuzes om naar een ontwerp en uitvoeringsprogramma. Dit kan verschillende vormen aannemen, waarbij de identiteit van het gebied als inspiratiebron fungeert voor de ruimtelijke vormgeving van het gebied.