Project omschrijving

Erfgoedvisie Vught

Projecten – Erfgoedvisie, erfgoed

Tender

Basisinformatie

Erfgoedvisie

Vraag

Per 1 januari 2021 is Helvoirt toegevoegd aan de gemeente Vught. Door deze samenvoeging is een harmonisatie van het erfgoedbeleid wenselijk. Het erfgoedbeleid in de voormalige gemeente Vught is bovendien gedateerd en sluit niet meer aan bij de doelstelling anno 2021. Het gaat specifiek over de verordeningen die de wettelijke basis borgen, de monumentenverordening dateert uit 2010 en is met de komst van de Omgevingswet toe aan een actualisatie. 

Het nieuwe bestuur presenteerde op 18 januari 2021 het ‘Coalitieakkoord Vught 2021-2026. Een nieuwe start’, waarin zij haar plannen en ambities uiteenzet. Daarin speelt erfgoed een voorname rol, bijvoorbeeld de ambitie om met de inrichting van grote projecten als de N65 en PHS het erfgoed en groen te versterken. Het Nationaal Monument Kamp Vught, het Van Gogh Nationaal Park en de Linie 1629 worden expliciet genoemd als bestemming van landelijke betekenis op het gebied van recreatie en toerisme, alle bestemmingen die bol staan van het erfgoed. 

Oplossing

In een participatieproces werd samengewerkt met stakeholders, bewoners en gemeentelijke beleidsmedewerkers om de nieuwe erfgoedvisie tot stand te brengen. In deze visie wordt richting gegeven aan de manier waarop de gemeente Vught in de toekomst wil omgaan met haar cultureel erfgoed. Erfgoed is van belang voor de leefbaarheid en herkenbaarheid van de gemeente Vught. Omdat we trots zijn op ons erfgoed, willen we het delen met inwoners en bezoekers van alle leeftijden. 

Alle erfgoedelementen bij elkaar vertellen het verhaal van de gemeente Vught; de geschiedenis van onze voorgangers die hier gewoond en gewerkt hebben. Op basis van de ontstaansgeschiedenis van de gemeente zijn drie verhaallijnen ontwikkeld:  

  1. Water: bedreiging en kans; 
  1. Rustige buitenplaats; 
  1. Van oorlog en strijd naar harmonieuze dorpen. 

 Deze thematische benadering zorgt voor een toegankelijk en herkenbaar verhaal. De verhaallijnen bieden een bruikbaar ontwikkelperspectief op basis van de identiteit van de gemeente. In deze visie staat beschreven wat onze erfgoedambities zijn en wat onze visie op erfgoed is. Het fundament van de erfgoedzorg in de gemeente kan worden versterkt, zodat het erfgoed voor de toekomst beter behouden, gebruikt en benut kan worden. 

Het is hiervoor van belang om de samenwerking tussen de verschillende domeinen binnen de ambtelijke organisatie én met het erfgoednetwerk te versterken. Zo kan de gemeente investeren in het verzilveren van koppelkansen, zodat het erfgoed extra kan blijven bijdragen aan een aantrekkelijk leef- en vestigingsklimaat, de omgevingskwaliteit en de recreatieve en toeristische aantrekkingskracht van de gemeente Vught. 

Tot slot introduceerden we een uitvoeringsprogramma als dynamisch uitvoeringsinstrument. Dit uitvoeringsprogramma biedt een kader voor beleid en een vertaling naar een projectmatige aanpak. Om de koers uit te zetten onderscheiden we vier erfgoedlijnen waarmee we het uitvoeringsprogramma categoriseren. De erfgoedlijnen zijn van belang bij het versterken van het erfgoed in de gemeente en dragen bij aan het behoud, beschermen, beheren en beleven van het erfgoed. Het uitvoeringsprogramma en deze erfgoedvisie hebben gezamenlijk één en hetzelfde doel: goed omgaan met het cultuurhistorisch erfgoed van de gemeente Vught, voor nu én in de toekomst. 

Als de mens een verhaal is, moet je hem/haar voeden met oude en nieuwe verhalen over de locatie en context waarin hij/zij leeft. Dat geeft betekenis aan het leven.”

Resultaat 

De vruchten van de nieuwe erfgoedvisie konden al snel door de gemeente worden geplukt. De ambitie om beter samen te werken met het erfgoednetwerk is vervuld. Lokale organisaties hebben verschillende bijzondere projecten geïnitieerd en de gemeente werkt actief aan het realiseren van de projectambities uit het uitvoeringsprogramma. 

Resultaat

De vruchten van de nieuwe erfgoedvisie konden al snel door de gemeente worden geplukt. De ambitie om beter samen te werken met het erfgoednetwerk is vervuld. Lokale organisaties hebben verschillende bijzondere projecten geïnitieerd en de gemeente werkt actief aan het realiseren van de projectambities uit het uitvoeringsprogramma. 

Portfolio

Bekijk foto’s van dit project.

Waar kunnen we je mee helpen?

TML helpt je graag met archeologische projecten of erfgoedvraagstukken.
Neem contact met ons op voor een vrijblijvend gesprek.

Contact

Waar kunnen we je mee helpen?

TML helpt je graag met archeologische projecten of erfgoedvraagstukken.
Neem contact met ons op voor een vrijblijvend gesprek.

contact