Project omschrijving

Procesbegeleiding Archeologie A4-Haaglanden, Rijkswaterstaat

Projecten – Archeologie

Projecten

Vraag

De A4 is de drukste weg van Nederland en verbindt twee dichtbevolkte metropoolregio’s: Amsterdam en Rotterdam-Den Haag. Deze regio’s moeten een aantrekkelijk gebied blijven voor bedrijven en inwoners moeten er prettig kunnen (blijven) wonen. Om dit te realiseren is het belangrijk dat de regio’s goed bereikbaar blijven. Rijkswaterstaat en de bestuurlijke partners in de regio Burgerveen / Haaglanden nemen daarom een aantal maatregelen met als doel om de doorstroming op de A4 en de bereikbaarheid van de regio Den Haag te verbeteren: in beide richtingen nieuwe rijstroken, bredere weefvlakken, nieuwe ongelijkvloerse kruisingen en diverse capaciteitsverruimingen.

Met het vaststellen van het OTB begin 2020 is het project ‘A4-Haaglanden’ in de realisatiefase gekomen. Vanuit Rijkswaterstaat is daarom de vraag ontstaan naar een adviseur archeologie die zich namens en met Rijkswaterstaat, samen met de betreffende gemeenten, de provincie Zuid Holland en de Rijksdienst voor Cultureel Erfgoef inzet om tot een breed gedragen archeologisch onderzoek te komen.

Projecten

Oplossing

Boudewijn Goudswaard gaat als adviseur omgevingsmanagement – archeologie een belangrijke bijdrage leveren aan de projecten A4-Haaglanden en A4-Burgerveen, met als doel om de doorstroming op A4 en de N14 en de bereikbaarheid van de regio Leiden / Rotterdam / Den Haag te verbeteren. Goudswaard begeleidt het archeologisch proces. Dit houdt in dat het onderzoek van het ingenieursbureau wordt begeleidt, getoetst en er een plan van eisen voor eventuele vervolgacties wordt opgesteld. Na iedere onderzoeksronde vindt er overleg plaats met beoegd gezag en direct betrokkenen (WVL, RCE, gemeenten en PZH) over de resultaten en mogelijke vervolgacties. Goudswaard vertegenwoordigd (mede) hierin Rijkswaterstaat.

Boudewijn Goudswaard

“Samenwerken aan een veilig, leefbaar en bereikbaar Nederland.

Resultaat

  • Aansturen externe adviesbureaus bij diverse archeologische onderzoeken en het toetsen/auditen daarvan.
  • Beoordelen van bureauonderzoek, opstellen van een Programma van Eisen (PvE) voor eventuele vervolgacties en het opstellen van selectiebesluiten.
  • Namens RWS plaatsnemen in overleg met bevoegd gezag en andere direct betrokkenen.
  • Check op de kostenramingen en budgetten erfgoed en archeologie.

Rotterdam/Leiden

Vanaf januari 2021

Meer over het project 

Resultaat

  • Aansturen externe adviesbureaus bij diverse archeologische onderzoeken en het toetsen/auditen daarvan.
  • Beoordelen van bureauonderzoek, opstellen van een Programma van Eisen (PvE) voor eventuele vervolgacties en het opstellen van selectiebesluiten.
  • Namens RWS plaatsnemen in overleg met bevoegd gezag en andere direct betrokkenen.
  • Check op de kostenramingen en budgetten erfgoed en archeologie.

Rotterdam/Leiden

Vanaf januari 2021

Meer over het project 

Waar kunnen we je mee helpen?

TML helpt je graag met archeologische projecten of erfgoedvraagstukken.
Neem contact met ons op voor een vrijblijvend gesprek.

Contact

Waar kunnen we je mee helpen?

TML helpt je graag met archeologische projecten of erfgoedvraagstukken.
Neem contact met ons op voor een vrijblijvend gesprek.

contact