Project omschrijving

Gebiedsvisie en -aanpak
Erfgoed & Archeologie,
Voormalig Vliegkamp Valkenburg

Projecten – Archeologie, Erfgoed, Gebiedsontwikkeling

Projecten

Vraag

Het voormalig vliegveld Valkenburg is een van de ontwikkelingslocaties van het Rijksvastgoedbedrijf. Het is een unieke locatie, direct aan de binnenduinrand tussen Katwijk en Wassenaar. Natuur- en recreatiegebieden liggen binnen handbereik, evenals de aantrekkelijke centra van Katwijk, Leiden, Den Haag en Amsterdam.

Het Rijksvastgoedbedrijf ontwikkelt in samenwerking met andere overheden een hoogwaardig en duurzaam woongebied, dat ruimte biedt aan maximaal 5.000 woningen en 20 ha werkterrein. De locatie Valkenburg levert daarmee straks een waardevolle bijdrage aan het internationale vestingsklimaat van de Randstad.
De transformatie richt zich op een passend beheer en gebruik van de locatie en gebouwen, om zo een inspirerende omgeving te creëren voor ondernemers passend bij de toekomstige ontwikkeling van Valkenburg.

Aansluitend ontstond de behoefte aan een risico-analyse om verschillende aspecten van de archeologische opgave inzichtelijk te maken voor het Rijksvastgoedbedrijf. Daarnaast wenst het Rijksvastgoedbedrijf samen met de Gemeente Katwijk en de Provincie Zuid-Holland een gezamenlijke visie en afwegingskader op erfgoed te definiëren en een gezamenlijke aanpak voor de archeologie op Locatie Valkenburg.

Projecten

Oplossing

In opdracht van het Rijksvastgoedbedrijf heeft The Missing Link:

  • een aanvullende risicoanalyse van de contractstukken in samenhang met de analyse van de archeologische scope uitgevoerd;
  • begeleiding bij en formulering van de definitieve scope archeologie en erfgoed geboden.

Voor de risicoanalyse zijn de de contractdocumenten die aan de beide consortia zijn verzonden op risico’s bekeken met als resultaat een inschatting van de risico’s voor de contractbeheersing. Het betreft hier zowel de Raamovereenkomst als de aanbestedingsstukken voor de uitvraag van de eerste tranche opgravingen. De stukken zijn beoordeeld op risico’s m.b.t. tot scope-, tijd- en geldoverschrijding, maar ook de organisatorische-, kwaliteits- en informatierisico’s zijn hierin meegenomen.

De procesbegeleiding bestond uit drie modules om tot een inspirerende maar beheersbare scopedefinitie en concreet maatschappelijk rendement van het archeologisch onderzoek te komen. In de eerste module formuleerden we een gezamenlijk verhaal als wegingskader voor de archeologie. In de daarop volgende module maakten we keuzes en bepaalden we de scope van de archeologie. De derde en laatste module focuste zich op het opstellen van eisen aan de maatregelen (opgraven, behouden, begeleiden en gebruiken), inclusief een maatregelen-plan. De resultaten uit deze drie modules zijn gebundeld in een resulteerden in een inspiratie- en werkboek: Gebiedsvisie en -Aanpak Erfgoed & Archeologie voor het voormalig vliegkamp Valkenburg.

“Erfgoed als duurzame bouwsteen voor de identiteit van Valkenburg 

Resultaat

Het eindresultaat van alle stappen is vastgelegd in een leesbaar, geïllustreerd en inspirerend werkboek met het verhaal van de plek, de gekozen thematiek en voorbeelden hoe archeologie en erfgoed ingezet kan worden in de planontwikkeling. Daarin leggen wij uit hoe we tot de keuzes zijn gekomen en wat je met deze keuzes kunt doen.

Erfgoed en archeologie worden nog vaak beschouwd als een hindermacht in projecten. Middels dit handboek kan erfgoed op een andere manier benaderd worden: archeologie en erfgoed zien als kan. Het boek beschrijft de gewenste aanpak om dit te bereiken en dient als leidraad voor het gehele traject van archeologie en erfgoed op deze locatie. Het betekent een toegevoegde waarde, waarmee een gewortelde transformatie kan worden gerealiseerd. (Toekomstige) bewoners en gebruikers krijgen zo de kans hun positie in de diepe gelaagdheid van de tijd te ervaren. Om tot het eindresultaat te komen, zijn er daarom in gezamenlijkheid goed onderbouwde keuzes gemaakt in het erfgoed, en de verdeling van de middelen om dat meer zichtbaar te maken.

De beschreven aanpak heeft dan ook als doel om co-creatie, participatie, legitimatie en onderscheidende kwaliteit in de gebiedsontwikkeling optimaal te stimuleren.

In opdracht van:
Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties
Rijksvastgoedbedrijf:
Directie T en P
RVOB Projectorganisatie Vliegveld Valkenburg

Uitgevoerd door The Missing Link:
Boudewijn Goudswaard (senior adviseur archeoloog en historicus)
Paul Splinter (senior adviseur erfgoed en gebiedsontwikkeling)
Thessa Fonds (senior adviseur verhaal van de plek en maatschappelijke toepassing erfgoed)

Producten:
“Gebiedsvisie en -aanpak Erfgoed & Archeologie”
Voormalig Vliegkamp Valkenburg

Meer informatie over het transformatiegebied:

Januari 2020

Resultaat

Het eindresultaat van alle stappen is vastgelegd in een leesbaar, geïllustreerd en inspirerend werkboek met het verhaal van de plek, de gekozen thematiek en voorbeelden hoe archeologie en erfgoed ingezet kan worden in de planontwikkeling. Daarin leggen wij uit hoe we tot de keuzes zijn gekomen en wat je met deze keuzes kunt doen.

Erfgoed en archeologie worden nog vaak beschouwd als een hindermacht in projecten. Middels dit handboek kan erfgoed op een andere manier benaderd worden: archeologie en erfgoed zien als kan. Het boek beschrijft de gewenste aanpak om dit te bereiken en dient als leidraad voor het gehele traject van archeologie en erfgoed op deze locatie. Het betekent een toegevoegde waarde, waarmee een gewortelde transformatie kan worden gerealiseerd. (Toekomstige) bewoners en gebruikers krijgen zo de kans hun positie in de diepe gelaagdheid van de tijd te ervaren. Om tot het eindresultaat te komen, zijn er daarom in gezamenlijkheid goed onderbouwde keuzes gemaakt in het erfgoed, en de verdeling van de middelen om dat meer zichtbaar te maken.

De beschreven aanpak heeft dan ook als doel om co-creatie, participatie, legitimatie en onderscheidende kwaliteit in de gebiedsontwikkeling optimaal te stimuleren.

In opdracht van:
Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties
Rijksvastgoedbedrijf:
Directie T en P
RVOB Projectorganisatie Vliegveld Valkenburg

Uitgevoerd door The Missing Link:
Boudewijn Goudswaard (senior adviseur archeoloog en historicus)
Paul Splinter (senior adviseur erfgoed en gebiedsontwikkeling)
Thessa Fonds (senior adviseur verhaal van de plek en maatschappelijke toepassing erfgoed)

Producten:
“Gebiedsvisie en -aanpak Erfgoed & Archeologie”
Voormalig Vliegkamp Valkenburg

Meer informatie over het transformatiegebied:

Januari 2020

Waar kunnen we je mee helpen?

TML helpt je graag met archeologische projecten of erfgoedvraagstukken.
Neem contact met ons op voor een vrijblijvend gesprek.

contact